Onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Monta (Monta Holding B.V. en alle werkmaatschappijen) verwerkt via de website www.gomonta.com en andere door Monta gepubliceerde websites en portalen. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke manier wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u aan het einde van onze privacyverklaring.

Visie op data privacy

Monta werkt op dagelijkse basis met persoonsgegevens. Hierbij hebben wij de privacy van alle betrokkenen hoog in het vaandel staan. Het is ons doel om eenieder die met ons bedrijf in aanraking komt altijd in lijn met de geldende privacy wet- en regelgeving te behandelen. Hierbij zullen wij ons inspannen om nooit het vertrouwen van een klant, medewerker of andere relatie te beschamen. Ons doel is om toezichthoudende entiteiten zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde informatie zodat onze compliance aan de wet- en regelgeving getoetst kan worden.

Gedragscode voor data privacy

Wie bij Monta werkt of voor Monta werkt heeft kennis genomen van onze gedragscode en houdt zich hieraan.

 1. Wij respecteren de privacy van al onze relaties (medewerkers, collega’s, klanten, geadresseerden, leveranciers, etc.).
 2. Wij zorgen goed voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 3. Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 4. Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor correcte verwerking en het doel dat we met elkaar nastreven.
 5. Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 6. Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
 7. Als wij gegevens van een bezoeker/gebruiker verzamelen of uit meerdere bronnen combineren, melden wij dat onomwonden en geven we aan welk doel we ermee hebben en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft.
 8. Wij zijn open over de gegevens die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.
 9. Indien mogelijk geven wij de bezoeker/gebruiker de mogelijkheid die gegevens zelf te wijzigen, te verwijderen of mee te nemen, of wij assisteren daarbij.
 10. Wij leveren, delen of verkopen geen herleidbare gegevens aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen, of daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten (en hun eindklanten), sollicitanten, medewerkers) en voor verschillende doeleinden.

De persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.

 • Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en de informatie aan te passen. Meer informatie hierover vindt u in onze aparte cookieverklaring op onze website.
 • Als u als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website, slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om u te informeren over producten en diensten.  
 • Als u klant wordt bij ons, breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen.  
 • Als u nieuwsbriefabonnee bent, dan kunt u zich via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Klanten die onze software gebruiken om de naam- en adresgegevens van hun eindklanten vast te leggen, bepalen zelf hoe lang ze de gegevens bewaren. Standaard is dit 90 dagen.
 • Als sollicitant verstrekt u ons persoonlijke gegevens, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen.
 • Als u als medewerker bij ons in dienst treedt, dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen.

Vertrouwelijkheid

De door u verstrekte (persoons)gegevens verstrekken wij niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in de kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens te beperken, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookies 

Bij het bezoeken van een website worden bepaalde informatiebestandjes opgeslagen op- of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Meer informatie over onze cookies, het accepteren of verwerpen ervan en het verwijderen kunt u lezen in onze cookieverklaring op onze website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via dit privacy formulier.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Tot slot wijzen wij u erop dat wij wijzigingen kunnen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Website: www.gomonta.com Adres: Polderweg-Oost 19, 2973 AN Molenaarsgraaf Telefoon: 085 – 020 86 90 E-mail: privacy@monta.nl